RA-SASA

OBJAVLJENA STA JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ ZA GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V ZASAVSKI IN SAVINJSKO-ŠALEŠKI REGIJI IN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZGRADNJE EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V SAVINJSKO-ŠALEŠKI REGIJI

Danes je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije SPIRIT v Uradnem listu RS objavila javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij Zasavje in SAŠA v okviru Sklada za pravični prehod. Za obe regiji bo namenjenih 68,7 milijonov eurov nepovratnih sredstev, kar predstavlja najvišji znesek posameznega ukrepa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v letu 2024.

 Namen razpisa je spodbuditi gospodarsko prestrukturiranje s sofinanciranjem velikih, trajnostno naravnanih in raznolikih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga, predvsem k ustvarjanju novih delovnih mest. Cilji razpisa se osredotočajo na dvig dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje odvisnosti gospodarstva od fosilnih goriv, spodbujanje tujih in domačih investicij in diverzifikacijo gospodarstva v posamezni premogovni regiji. Z namenjenimi sredstvi želijo samo v SAŠA regiji spodbuditi vzpostavitev 178 novo ustanovljenih delovnih mest, v obeh regijah pa podpreti skupno najmanj 35 podjetij.

Javni razpis za tako imenovane produktivne naložbe, ki je po razpisih za spodbujanje podjetniških inkubatorjev v Zasavju in SAŠA regiji tretji razpis, ki ga delno financira Evropska unija s sredstvi iz Sklada za pravični prehod, se izvaja v okviru Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, operacije pa morajo biti izvedene v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« (načelo DNSH).

 Potencialni upravičenci so podjetja, ki izvajajo gospodarsko dejavnost in bodo vlagala v opredmetena in neopredmetena sredstva za vzpostavitev novih poslovnih enot, širitev zmogljivosti podjetij, bistveno spremembo v proizvodnem procesu ali v diverzifikacijo dejavnosti v nove proizvode, pri čemer bodo ustvarjala nova delovna mesta in izkazovala rast dodane vrednosti. Intenzivnost sofinanciranja je opredeljena skladno z regionalno shemo državnih pomoči, ki predstavlja za mikro in mala podjetja 50 %, srednje velika podjetja 40 % in velika podjetja 30 % upravičenih strokov, pri čemer se lahko pri vseh intenzivnost sofinanciranja na podlagi izpolnjevanja podmeril poveča za največ 10 odstotnih točk.

V SAŠA regiji bo za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 12,75 milijonov evrov, za operacije mikro, malih in srednje velikih podjetij pa 29,75 milijonov evrov, skupaj kar 42,5 mio evrov. Operacije v okviru omenjenega razpisa pa bodo morale biti zaključene najkasneje konec junija 2027, kar je leto dni kasneje, kot je bilo predvideno pred objavo Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforme STEP), ki je omogočila predfinanciranje 30 % sredstev iz Sklada za pravični prehod v državni proračun in posledično doseganje načela n+3 v okviru izvajanja Programa EKP 2021-2027, prav tako pa tudi doseganje finančnega mejnika za SPP za leto 2026.

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027, pa je prav tako danes objavilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

 Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovnih con) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Savinjsko-Šaleški premogovni regiji. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj podjetij, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju te premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Potencialni upravičenci so občine ožjega premogovnega območja (Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki), ki bodo v poslovnih conah uredile prometno, energetsko, komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo, v določenem deležu pa bodo lahko s sredstvi zagotovile tudi protipoplavne ukrepe, potrebne za vzpostavitev PC.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 10.635.294,12 evrov, intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov pa je lahko do 100 %. Skrajni rok za zaključek projektov izgradnje poslovnih con je najkasneje konec septembra 2027.

Razvojni agenciji Savinjsko-šaleške regije je bila leta 2020 dodeljena vloga koordinatorja prestrukturiranja premogovne regije SAŠA, od leta 2022 pa izvaja poleg drugih tudi dve ključni nalogi soupravljanja Sklada za pravični prehod in Centra za pravični prehod SAŠA, ki v regiji zagotavlja podporo pri pripravi in izvajanju projektov, vzpostavljanju lokalnih partnerstev, izvaja usposabljanja za krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev in informira o procesu pravičnega prehoda ter spremlja razvoj premogovne regije SAŠA. Pravični prehod SAŠA zasleduje strateške cilje pravičnega energetskega prehoda, zaposlitev in veščin za vse, trajnostnega, prožnega in raznolikega gospodarskega razvoja, ter postopne sanacije in revitalizacije prostorsko in okoljsko degradiranih območij. Za zagotavljanje razvoja SAŠA regije tudi v prihodnjem programskem obdobju pa razvojna agencija sodeluje v projektni skupini za pripravo vsebinskih izhodišč za Nacionalno strategijo regionalnega razvoja in izhodišč za pripravo območnih načrtov za obdobje 2028-2034.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Evropska sredstva

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti