RA-SASA

Spodbujanje razvoja lesarstva

Slovenija spodbuja vlaganja in razvoj lesno predelovane industrije. Ustrezna vlaganja v raziskave in razvoj, razvojno prestrukturiranje s prehodom na doseganje dodane vrednosti na osnovi znanja in inovativnosti ter spodbudni ukrepi lahko odprejo številne priložnosti. Lesnopredelovalna industrija je sektor, ki ima prav tako velike zaposlitvene možnosti, obenem pa ne vpliva negativno na okolje.  Potrebno je slediti novim trendom kajti  le razvoj, uvajanje novih tehnologij, kakovostno oblikovanje, digitalizacija poslovanja in učinkovito upravljanje s človeškimi viri imajo lahko pozitiven učinek na konkurenčnost in produktivnost ter omogočajo uspešno prihodnost.

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES. Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije.

Upravičenci so gospodarske družbe, s.p.-ji in zadruge.  Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020.

Upravičene dejavnosti projekta:

16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,

31 Proizvodnja pohištva.

Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2022 naprej.

Upravičeni stroški:

 • ​Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 15 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100 % upravičenega projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 60.000 EUR.

Posojilni pogoji:

 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta
 • Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
 • Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
 • Možnost predčasnega poplačila.

Vloga

 1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
 2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
 3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.
 4. Rok za oddajo vloge: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 28. 11. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

Prijavitelji  prijavijo projekte, ki so skladni s cilji razpisa na primer: Povečanje produktivnosti, posodobitev tehnologije, novi proizvodi/storitve oziroma njihove posodobitve, izboljšanje trženjskih pristopov, vzpostavitev spletne energetska učinkovitost, emisijska učinkovitost, vlaganja v obnovljive vire energije, povečanje deleža lesa v proizvodu, vzpostavitev spletne trgovine, vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema, uvedba brezpapirnega poslovanja, delež lesa v proizvodu…

S finančnim produktom želi sklad doseč pozitivni učinek na vsaj enega od sledečih področij: Konkurenčnost, produktivnost, tehnološko opremljenost, digitalizacijo poslovanja, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter uporabo lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

 

Ana Marinčič, SPOT svetovalka

Članek je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

 

 

 

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti