RA-SASA

VD ZSD

Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina je pridobila pred-financiranje s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada v vrednosti 50.000,00 EUR.

Naloge

Spodbujanje razvoja turizma in izvajanje nalog RDO SAŠA – regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo:

  • krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni oziroma destinacijski ravni,

  • izvajanje marketinških aktivnosti in pospeševanje prodaje destinacije.

VODILNA DESTINACIJA

ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji je SAŠA-ORA pridobila sredstva za izvajanje Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Operacija sledi Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Namen

Namen operacije je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Zgornja Savinjska dolina, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

Cilji

  • izboljšanje digitalne predstavitve Vodilne destinacije Zgornje Savinjske doline,
  • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilne destinacije, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni, osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
  • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacije kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja v Zgornji Savinjski dolini za katere se bo s spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov vzpostavilo poslovno okolje za njihov hitrejši nadaljnji razvoj.

Vrednost operacije

Skupna vrednost: 224.942,56 EUR

Sredstva ESRR: 202.448,30 EUR

Vabimo vas na ogled prenovljene spletne strani Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina visitsavinjska.com

Tourism

The leading destination Upper Savinja Valley has received pre-financing from the Slovenian Regional Development Fund worth EUR 50,000.00.

Tasks

Promoting tourism development and performing the tasks of the RDO SASA – Regional Destination Organization for the SASA Subregion:

enhancing networking and cooperation in the joint planning, design and marketing of tourism at regional and destination levels,

conducting marketing activities and promoting destination sales.

LEADING DESTINATION

UPPER SAVINSKA VALLEY

As part of the Call for Proposals for co-financing the development and promotion of the tourist offer of the leading tourist destinations in Slovenia, SAŠA-ORA has obtained funds for the implementation of the Upper Savinja Valley Lead Destination.

The operation is partly funded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF). The call for proposals for operations is carried out under the “Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy 2014-2020”, priority axis: “Dynamic and competitive entrepreneurship for green economic growth”; priority investments: “Development and implementation of new business models for SMEs, especially in relation to internationalization”; the specific objective: “enhancing the international competitiveness of SMEs”. The operation follows the Sustainable Growth Strategy of Slovenian Tourism 2017-2021.

Purpose

The purpose of the operation is to stimulate the development and strengthen the promotion of the tourist offer of the leading tourist destination Upper Savinja Valley, with an emphasis on promoting digital promotion in foreign markets.

Objectives

  • improving the digital representation of the Upper Savinja Valley Lead Destination,
  • establishing a comprehensive and commercially effective communication image of a leading destination that is consistent with a national-level communication image, focus on target segments and priority markets,
  • further enhancing tourists’ satisfaction,
  • raising the competitiveness of Slovenian tourism both at destination and national level.

The goal will be achieved with the following results: raising tourist arrivals and overnight stays and inflows from travel exports.

Target group: micro, small and medium-sized enterprises in the Upper Savinja Valley for which the promotion of digital promotion and development of tourism products will create a business environment for their further rapid development.

The value of the operation

Total value: EUR 224,942.56

ERDF funding: EUR 202,448.30

We invite you to see the updated website Top Destinations Upper Savinja Valley visitsavinjska.com

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti