RA-SASA

COMMIT

Industrijski prehod v nizkoogljično gospodarstvo predstavlja velike izzive za regije, ki razvijajo ali preoblikujejo svojo bazo malih in srednjih podjetij (MSP) v dejavnosti z nizkimi emisijami ogljika, pri čemer se izogibajo “ogljičnemu puščanju” (tj. preprečevanju izogibanja pravilom o emisijah), zagotavljajo “dobre službe” in ne poslabšujejo teritorialnih neenakosti. Ko glavne industrije razogljičujejo, so MSP v dobavnih verigah pod pritiskom, da prilagodijo svoje procese in ohranijo poslovanje. Vendar imajo mnoga MSP, zlasti mikropodjetja, omejene vire in nimajo dostopa do informacij, financ, tehnologije in znanj. Potencial za zagotavljanje učinkovite in uspešne podpore MSP za izkoriščanje potenciala dejavnosti z nizkimi emisijami ogljika se močno razlikuje po evropskih regijah, odvisno od profilov MSP, razvojnih poti in zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja. Učinkovita podpora mora vključevati pristop od spodaj navzgor preko partnerstev in sodelovalnega dela, zlasti z MSP in deležniki MSP.

Poročilo Evropske komisije o MSP za leto 2022 navaja, da so MSP “ključna za uspeh prehoda na trajnost”, saj predstavljajo več kot 2/3 zaposlenosti v podjetjih in so vir trajnostnih inovacij in podjetništva. Vendar pa je EIB ugotovil, da je le 38% MSP vlagalo v reševanje podnebnih tveganj. Podobno je OECD poročal, da le 24% MSP EU deluje v smeri zmanjševanja njihovega okoljskega vpliva, mnoga pa imajo omejen dostop do financ, strokovnega znanja, spretnosti in človeških virov. Raziskave ESPON so prav tako pokazale, kako se potencial MSP za izkoriščanje zelene tranzicije razlikuje po evropskih regijah, odvisno od zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja, upravljanja in sposobnosti spodbujanja neformalnih pobud od spodaj navzgor preko partnerstva in sodelovalnega dela. Tako EU kot OECD zagovarjata boljše razumevanje mešanice politik za podporo zelenemu podjetništvu in MSP, pri čemer prepoznavata raznolikost MSP in podjetnikov ter vlogo subnacionalnih vlad.

Odzivi politike na industrijski prehod in trajnost, ki temeljijo na kraju, so v središču politike EU za kohezijo. Projekt prispeva k prednostni nalogi razvoja MSP in industrijskega prehoda, s skupno alokacijo več kot 23 milijonov evrov za rast in konkurenčnost MSP v obdobju 2021-2027, vključno s posebnim ciljem podpore spretnostim za pametno specializacijo, industrijski prehod in podjetništvo v 65.000 MSP. Podpira pravičen prehod in poudarek na strategijah TJTP za postopno opuščanje onesnaževalnih industrijskih dejavnosti preko gospodarske revitalizacije (gospodarska diverzifikacija in preoblikovanje preko MSP in ustvarjanje novih podjetij), socialne podpore (izboljšanje usposobljenosti, prekvalifikacija, iskanje zaposlitve) in obnovo zemljišč. COMMIT prav tako prispeva k strategiji EU za MSP za trajnostno in digitalno Evropo, ki priznava, da se nekatera MSP težko spopadajo s prehodom na bolj trajnostne poslovne modele, in spodbuja krepitev zmogljivosti in podporo za prehod MSP na trajnost.

Glavni cilj projekta je podpreti lokalne in regionalne oblasti pri razvoju ekosistema podpore MSP za industrijski prehod. COMMIT se bo osredotočil na 4 medsebojno povezana področja, kjer je treba izboljšati mehanizme za dostop MSP: informacije/znanje, inovacije/tehnologija, finance in spretnosti. S prepoznavanjem, analizo in širjenjem dobrih praks bo podpiral razvoj strategij, orodij, zmogljivosti in upravljalnih ureditev, ki temeljijo na kraju samem, kar bo omogočilo celovito in skladno podporo za razvoj in konkurenčnost MSP z nizkimi emisijami ogljika ter posebno pozornost namenilo mikropodjetjem in podjetništvu med premalo zastopanimi skupinami. Identificiral bo učinkovite procese razvoja strategij, oblikovanje in izvajanje orodij in zmogljivosti, uporabo različnih upravnih mehanizmov za doseganje sodelovanja ter orodja za spremljanje in vrednotenje strategij v praksi.

Partnerji:

Zavod KSSENA, Slovenija
Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije, Slovenija
Stichting EPRC Delft, Nizozemska
Občina Aalborg, Danska
Občina Rotterdam, Nizozemska
Konzorcij Energetska agencija Extremadura, Španija
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Stara Zagora, Bolgarija
Okrožni svet Rogaland, Norveška
Energijski prehod, Norveška
Univerza zahodne Makedonije, Grčija
Občina Eordea, Grčija

Proračun: 2.391.412€

Tajanje projekta: 01 april 2024 – 30 junij 2028

Večna spletni strani https://www.interregeurope.eu/commit

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti