RA-SASA

TRETJI PROTIKORONSKI PAKET

 

Državni zbor RS je sprejel tretji protikoronski Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije sars-cov-2 (ziuoope). Uporabljati se začne s 1. junijem, ne glede na datum objave.

Zakon prinaša nove začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 ter podaljšuje nekatere dosedanje. Bistvena ukrepa sta delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo., štipendij, subvencij študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.

 SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

Povračilo nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo, v deležu od pet do 20 ur tedensko. Delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, ustanovljena pred 13. marcem 2020, ki po lastni oceni najmanj 10 % zaposlenih mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. Izjema so neposredni ali posredni uporabniki proračuna države oz. občin z več kot 50 % deležem prihodkov iz javnih virov. Delodajalec v času prejemanja subvencije in še mesec dni po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom in prav tako ne večjemu številu delavcev.

 DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO

Povračilo nadomestila plače v višini 80 odstotkov zakonsko določenega zneska za primer začasnega čakanja na delo, vendar ne v višjem znesku od najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Delodajalci z glavno dejavnostjo na področju turizma in gostinstva ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Pogoj za nadomestilo je padec prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. V primeru, da niso poslovali v celem letu, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki.

TURISTIČNI BONI

Povračilo stroška nastanitve oz. nastanitve z zajtrkom, plačanih s turističnimi boni, ki jih država izda osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (rojeni do vključno leta 2002 prejmejo bon v višini 200 evrov, mlajši pa 50 evrov).

DODATNE FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA

Državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte.

MANJ STROGI POGOJI PRI DRŽAVNIH SPODBUDAH ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

Vrednost investicije, za katero se dodeli spodbuda, tako kot v veljavnem zakonu za spodbujanje investicij ostaja milijon evrov v predelovalni dejavnosti ter pol milijona evrov v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti, se pa znižuje zahtevano število delovnih mest, ki ga mora investicija ustvariti v treh letih po zaključku. Poleg tega se znižuje vrednost investicije s statusom bistvenega prispevka k razvoju slovenskega gospodarstva, in sicer na 12, tri oz. dva milijona evrov.

RAZLIČNE OBLIKE POMOČI GOSPODARSKIM SUBJEKTOM IN DRUGIM UPRAVIČENCEM NA VEČ PODROČJIH

 1. Ukrep finančnega inženiringa za namen financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, za katerega država v letu 2020 nameni 10 milijonov evrov, SID banka pa 25 milijonov evrov.
 2. Finančna pomoč upravljavcem žičniških naprav v višini od 1000 evrov za vlečnice z nizko vodeno vrvjo do 12.200 evrov za nihalne žičnice in vzpenjače.
 3. Ne glede na določbe zakona o javnih naročilih se lahko veljavne pogodbe ali veljavni okvirni sporazumi za izvajanje posebnih linijskih prevozov, ki se v času razglašene epidemije niso mogli izvajati oz. so se izvajali bistveno oteženo, brez javnega razpisa podaljšajo do 1. septembra 2021.
 4. Rastlinjaki za pridelavo hrane se lahko do konca leta 2020 postavijo na vseh kmetijskih zemljiščih z boniteto pod 35. Pobude za izkoriščanje geotermalne vode za namene uporabe v rastlinjakih se obravnavajo prednostno.
 5. Možnost podaljšanja dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu za tujce za največ 150 dni.
 6. Odpis nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč do konca leta 2020. Sklad lahko v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
 7. Kritje stroška socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki se zaradi epidemije ne izvede, v višini 80 odstotkov. Krizni dodatek za zasebne izvajalce te storitve. Kritje stroška oskrbnine uporabnikom institucionalnega varstva, ki so bili iz razloga epidemije premeščeni v domačo oskrbo.
 8. Zvišanje subvencije plače za zaposlene invalide za 10 odstotkov minimalne plače.
 9. Izdaja vrednotnic v vrednosti vstopnice organizatorjem športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije ne morejo izvesti.
 10. Izplačilo dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom civilne zaščite in drugim sodelujočim pri opravljanju nalog za zajezitev epidemije v višini 30 evrov dnevno.
 11. Oprostitev plačila vrtca za otroke, ki od 18. maja do 30. junija ne bodo obiskovali vrtca.
 12. Delno povračilo sredstev zdravstvenim, socialno-varstvenim in vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki v času epidemije niso mogli izvajati dejavnosti.

   Klavdija Šemenc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

3. Protikoronski zakon

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti