RA-SASA

PRAVIČNI PREHOD SAŠA REGIJE Gospodarstvo

Evropska komisija je identificirala približno 100 območij, ki se zaradi svoje navezanosti na energetsko intenzivne in za okolje obremenjujoče poslovne procese uvrščajo med upravičena območja pravičnega prehoda. Kot takšni območji je Evropska komisija prepoznala tudi dve slovenski regiji, in sicer Zasavsko in SAŠA regijo. Obe je zgodovinsko močno zaznamovala tradicija premogovništva ter proizvodnja električne energije iz tega fosilnega goriva.

Slovenija bo do leta 2050 postala podnebno nevtralna država, kar bo dosegla z usklajenim delovanjem vseh elementov trajnostnega razvoja, torej okolja, ljudi in gospodarstva. Vizija te strategije je čim prej začeti celovito gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij, skladno s smernicami Organizacije združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ter dolgoročno zagotoviti pravičen in vključujoč prehod v podnebno nevtralnost prek vzpostavljanja pogojev za kakovostno življenje v premogovnih regijah, ki bodo zaradi prehoda na podnebno nevtralnost nesorazmerno prizadete.

Na področju gospodarstva je potrebna večja diverzifikacija lokalnega gospodarstva v smislu sektorske in velikostne raznolikosti; uravnotežene naložbe v razvoj raznolikih panog, kot so elektroindustrija, gozdarstvo in lesna industrija, turizem, kmetijstvo in trajnostna pridelava hrane, energetika kot gospodarski sektor, proizvodnja in predelava kovin ter nove tehnologije; spodbujanje izrabe rudarskega znanja za tunelogradnjo in specifična zahtevnejša gradbena dela; večje zmogljivosti poslovnega okolja za pritegnitev javnega in zasebnega financiranja podjetij; nadaljnja podpora in spodbude za »start-up« ekosistem v regiji ter spodbude za vlaganja v RRI, tudi v podjetjih; podpora razvoju turizma, zlasti v integrirane turistične regionalne produkte, povečanje namestitvenih kapacitet in krepitev kompetenc za trajnostni, butični turizem; krepitev povezovanja med podjetji.

 

Pod okriljem Razvojne agencije SAŠA deluje Center za pravični prehod (CPP).

Center za pravični prehod je vstopna točka za potencialne prijavitelje projektov in glavna informacijska točka za informiranje in obveščanje vseh ciljnih skupin. To so odločevalci na nivoju države, resorna ministrstva, javne agencije in organi v sklopu ministrstev, Evropska komisija in drugi organi Evropske unije, lokalne skupnosti v regiji, javna podjetja in javni zavodi, gospodarski subjekti in delodajalska združenja ter zbornice, nevladne organizacije, sindikati, civilne iniciative, vzgojno-izobraževalne in strokovne organizacije ter vsi ostali deležniki, med katerimi so seveda tudi prebivalci regije in ostali zainteresirani državljani.

Kot povezovalec vseh deležnikov znotraj regije in izven nje ima Center za pravični prehod nosilno vlogo v procesu tranzicije in prestrukturiranja, pri tem pa izvaja naslednje aktivnosti:

–           vzpostavlja lokalna partnerstva in mreže za potrebe izvajanja projektov oz. operacij;

–           izvajanja usposabljanja za krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev;

–           zagotavlja podporo pri pripravi projektov vse od spodbujanja projektnih idej, priprave vlog in izdelave investicijske dokumentacije do realizacije;

–           spremlja izvajanje projektov in nudi podporo pri projektnem upravljanju;

–           evidentira prostorsko in okoljsko degradirana območja in v sodelovanju z ostalimi deležniki kreira vizijo o revitalizaciji dediščine povezane s premogovništvom;

–           pripravlja analize in študije, potrebne za učinkovito izvajanje strategije in z njo povezanih programov, ukrepov ter projektov.

Za uspešno prestrukturiranje in pravični prehod ter učinkovito rabo sredstev, ki so temu namenjena, je potrebna tudi učinkovita komunikacija, s katero želi CPP vsem ciljnim javnostim preko različnih komunikacijskih kanalov približati pojem in vsebine pravičnega prehoda ter ga uveljaviti kot prelomno, neponovljivo priložnost za regijo, lokalne skupnosti in slehernega občana. V ta namen je v fazi oblikovanja nadinstitucionalna, torej krovna blagovna znamka z edinstveno grafično podobo, ki bo povezovala, združevala in podpirala vse deležnike in vse njihove dejavnosti in projekte.

 

Več informacij: www.ra-sasa.si in www.cpp-sasa.si

Kontakt: cpp@ra-sasa.si

 

Ana Marinčič, podjetniška svetovalka SPOT

mag. Katarina Ostruh, vodja Centra za pravični prehod SAŠA regije

Projekt SPOT  je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti