RA-SASA

Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Planets

Program Razvoja Podeželja EKSRP

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Ime operacije: Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Podukrep: 19. 2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.«

Akronim: Generacije pod krošnjo

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Prijavitelj:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji : Ustanova fundacija Sadni gozd

 • Savinjsko – šaleška območna razvojna agencija, d. o. o.
 • Arhitekt Gregor Gojević, Gregor Gojević, s. p.
 • Krajinsko arhitekturno projektiranje in oblikovanje, Kaja Flis, s. p.
 • Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji

Povzetek:

Demografski trendi za Slovenijo kažejo, da bo leta 2020 vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Evropa razvija različne modele, s katerimi bi posledice tega dejstva omilili. Ena izmed pomembnejših rešitev, ki je že realizirana v posameznih okoljih, so centri medgeneracijskega sodelovanja. Rezultati obstoječih centrov kažejo, da je potreba večja, kot je prostorska in kadrovska kapaciteta. S pravočasno pripravo na demografske spremembe želimo z operacijo aktivno prispevati k povezovanju ter boljši vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (starejših, invalidov, oskrbovalcev in priseljencev) ter izboljšanju njihove socialne mreže, v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske doline. Osredotočali se bomo na doseganje trajnostnega razvoja, družbene rasti, aktiviranje naravnih ter človeških virov, krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji, krepitev enakih možnosti, preprečevanje različnih oblik diskriminacije, spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine ter razvijanje kompetenc posameznikov. Ključno bo ohranjanje oz. širjenje socialne mreže ter pridobivanje novih znanj in veščin, hkrati pa spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine, spodbujanje medgeneracijske izmenjave, prenosa znanj ter razvijanje kompetenc posameznikov.

Cilji:

 • Socialna vključenosti ranljivih skupin prebivalstva v SAŠA regiji (mladi, starejši, invalidi, priseljenci in oskrbovalci).
 • Zagotoviti boljšo dostopnost do preventivnih programov in pluralizacijo storitev.
 • Spodbujanje socialne vključenost, inovativnosti, kreativnosti, ustvarjalnosti in razvoj ter pridobivanje kompetenc, novega, praktičnega in funkcionalnega znanja ter veščin, za nova znanja in delovna mesta.
 • Ozaveščanje javnosti o različnih oblikah diskriminacije ter strmenje k razumevanju in prispevanju k bolj vključujoči in pravičnejši družbi v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
 • Starejšim in ljudem s podeželja bomo omogočili druženje in izobraževanje bližje domu, neformalno druženje, izmenjavo znanj med generacijami.
 • Z delovnimi aktivacijami in nudenjem ustrezne spodbude in pomoči bomo ranljive ciljne skupine motivirali, dolgoročno spodbujali k nadaljnjemu izobraževanju, povečali njihove zaposlitvene možnosti in preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Preseganje stereotipov in predsodkov o specifičnih družbenih skupinah, kot so invalidi, starostniki in migranti, z raznolikimi aktivnostmi vključevanja, neformalnimi oblikami druženja, aktivno vseživljenjsko učenje in delovno ter socialno aktivacijo.
 • Konkretno delo ranljivih ciljnih skupin na področju lesne predelave in prehranske samooskrbe ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov (vzpostavitev primernega okolja za druženje, arhitekturne rešitve in samooskrba).
 • Z aktivnostmi, ki bodo usmerjene na spodbujanje inovativnosti, kreativnosti, ustvarjalnosti in razvoju kompetenc, bomo udeležence opolnomočili ter jim omogočili boljše zaposlitvene možnosti.
 • Izobraževanje ter usposabljanje prostovoljcev.
 • Dostopnost aktivnosti z vzpostavitvijo inovativne medgeneracijske mreže desetih točk v SAŠA regiji.

Pričakovani Rezultati:

 • Inovativna medgeneracijska mreža za krepitev ranljivih ciljnih skupin, ki bo povezovala vse ključne akterje v SAŠA regiji, ki v okolju skrbijo za socialno varnost prebivalstva.
 • Okrepljena in razširjena dejavnosti medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja na vse občine SAŠA regije.
 • Vzpostavitev štirih novih točk v SAŠA regiji.
 • Vzpostavitev koordinacijskega središča projekta v občini Šoštanj (odprto min. 7 ur dnevno za neformalno druženje), kjer je na voljo osnovna infrastruktura (prostori), dodano vrednost pa predstavljajo inovativne vsebine, ki bodo povezale različne generacije.
 • Minimalno 1000 različnih uporabnikov iz ranljivih ciljnih skupin.
 • Izvedena min. 1 vsebinska aktivnost dnevno (delavnice, predavanja, okrogle mize,…), na tematiko: turizem, prehranska samooskrba, les, osebna rast,…
 • Izvedenih 50 delavnic delovne aktivacije (5 na občino), v katere bodo vključene ranljive ciljne skupine. Rezultat delavnic bodo inovativne rešitve za sobivanje v vseh 10 občinah (začasni objekti, ki bodo koristili lokalnim skupnostim tudi po zaključku operacije).
 • Razvit in izveden program za usposabljanje prostovoljcev.
 • Vključitev 20 novih usposobljenih prostovoljcev.
 • 2 zaposlitvi za polni delovni čas.
 • Nova FB stran.
 • Nov Instagram profil.

Kaj pripravljamo za vas:

 • Marec 2019 v Šoštanju
 • Marec 2019 na lokacijah
 • April 2019 na lokacijah
 • Maj 2019 v Šoštanju
 • Maj 2019 na lokacijah

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti