RA-SASA

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4,0.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Javni razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja novih izdelkov ali dvig zahtevnosti izdelkov,
 • rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 • oddelek C16: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • oddelek C31: Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov operacije),
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Intenzivnost pomoči:

 • srednja velika podjetja: do 35 % (V Slovenija),
 • mirko in mala podjetja: do 45 % (V Slovenija).

Roki za predložitev vlog so:

 • 2. 9. 2020,
 • 11. 11. 2020,
 • 15. 2. 2021,
 • 15. 5. 2021 in
 • 15. 9. 2021.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali na naslovu pošte bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti