RA-SASA

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma s pomočjo kredita SID banke

SID banka omogoča izvedbo naložbenih projektov podjetij, ki delujejo na področju turizma, gostinstva ali opravljajo dejavnost potovalnih agencij in so imela izredni izpad prihodkov iz poslovanja zaradi korona virusa.

Kredit lahko pridobi:

  • samostojni podjetnik,
  • malo ali srednje veliko podjetje,
  • veliko podjetje,
  • zadruga.

Upravičenec lahko pridobi kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let. V kolikor pa upravičenec potrebuje kredit za obratni kapital, ga lahko pridobi v višini od 100.000 € do 7.000.000 € v primeru da je MSP oziroma do 20.000.000 € v kolikor gre za velika podjetja. Ročnost znaša od 2 do 12 let.

SID banka sofinancira do 85 % celotnih stroškov.  Možnost moratorija na odplačilo glavnice je lahko največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let.

Upravičenci so tista podjetja, ki niso v postopku zaradi insolventnosti in nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko mora poslovati vsaj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.

Sredstva posameznega kredita lahko upravičenec nameni za enega izmed naslednjih namenov:

 Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:

  • gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
  • turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
  • turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.

 Obratni kapital, ki obsega:

  • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
  • stroške dela(tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40 % zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
  • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika(prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Vloga se odda elektronsko na tej povezavi: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti