RA-SASA

TURIZEM SAVINJSKO ŠALEŠKE DOLINE

Povzetek

Glavni namen operacije TURIZEM SAVINJSKO ŠALEŠKE DOLINE je graditi, spodbuditi razvoj in podjetniško dinamiko v regiji ter na ta način okrepiti osnovno infrastrukturo ter osnovne storitve, posebej tudi z vidika gradnje vključujoče družbe ter skrbi za izboljšanje oz. dvig kakovosti življenja prebivalcev regije (posebej tudi ranljivih skupin). Ključno področje, na katerega meri operacija je turizem, ki je prepoznan kot neizkoriščen potencial oziroma priložnosti. Pri tem ne bodo v ospredju le specifični cilji in kazalniki na področju izbranega ukrepa (razvoj programov in infrastrukture za večjo vključenost), ampak bo operacija pripomogla tudi k doseganju ciljev pri nekaterih drugih ukrepih (posebej pri spodbujanju povezovanja in mreženja, vzpostavitve zelenih delovnih mest na področju kmetijstva, lesarstva in turizma, razvoj programov na področju turizma ter ozaveščanja javnosti o naravnih danostih ter trajnostnem razvoju, hkrati pa vključevanja ranljivih skupin. Projekt je zasnovan tako, da gradi na že obstoječih pobudah ter izkušnjah ter vključuje vse ključne deležnike razvoja na tem področju ter za zadeven predviden obseg operacije, kar pomeni, da smo sledili načelu »od spodaj navzgor«. Operacija bo povezovala različne sektorje (lokalne oblasti, gospodarske družbe in nevladne organizacije) ter ustvarjala sinergijske učinke med njimi za celovit in uravnotežen lokalni razvoj.

Cilji

V skladu z analizo stanja in s predvidenimi ukrepi v Strategiji lokalnega razvoja na območjih Zgornje Savinjske in Šaleške doline za programsko obdobje 2014-2020 bo predlagana operacija:

– izboljšala pogoje za življenje v regiji ter razvijala programe večjega vključevanja (glavni cilj)

– spodbujala mreženje ponudnikov storitev in produktov

– izboljšala in okrepiti storitve podjetniškega in inovativnega podpornega okolja

– širila zavedanje o novih poslovnih priložnostih

– izboljšala klimo za podjetništvo preko promocije podjetništva in uspešnih zgodb

– spodbujala vzpostavitve zelenih delovnih mest,

Na področju turizma bo tako s spodbujanjem razvoja inovativnih in privlačnejših turističnih proizvodov ter preko vzpostavitve pogojev za skupno promocijo in trženje povečala prepoznavnost območja kot turistične destinacije na domačem in tujih tržiščih, ponudnikom ter ostalih vključenim v ta razvoj pa širila priložnosti za izboljšanje pogojev življenja te večjo vključenost.

 

Specifični cilji in učinki operacije so:

  • izdelati celostno analizo stanja, ki bo zajela celotno regijo ter ključne vidike vključujoče družbe v povezav s turizmom ter zelenim/trajnostnim razvojem ter tako dobili dober vpogled, ki bo omogočal dobro pripravo razvojnih usmeritev;
  • preko izdelave strategije storitev in produktov ter trženjske strategije povečati vključenost ciljnih skupin;
  • preko izvedbe ključnih izdelkov, akcij ter izobraževanj dvigniti kakovost življenja, raven zaposlenosti ter hkrati tudi prepoznavnosti regije.

 

Predvideni rezultati

  • izdelana analiza stanja, izdelani strategiji razvoja in trženja z izvedenimi delavnicami ter priročnikom, razvite turistične storitve skupaj s promocijskimi gradivi ter akcijami, izobraževanja in delavnice za večjo vključenost, razvoj turizma in mreženja, izvedene dejavnosti informiranja in obveščanja o projektu.

 

Operacija bo izvedena kot povezana celota le v eni fazi, imela pa bo jasno opredeljene delovne sklope oz. sklope aktivnosti, ki si bodo smiselno sledili ter se povezovali. Pri tem bomo sledili vsem načelom dobrega upravljanja in spremljanja projektov.

Glavne dejavnosti:

AK.1: Vodenje in koordinacija projekta;

AK 2: Analiza obstoječih produktov in programov v SAŠA regiji ter oblikovanje strateških razvojnih smernic za inovativne turistične produkte;

AK 3: Oblikovanje imena turistične znamke, vizualne identitete in priročnika za celostno grafično podobo turistične znamke;

AK 4: Oblikovanje skupne turistične  identitete in zgodbe turistične destinacije SAŠA regije ter oblikovanje 10-ih posamičnih identitet in zgodb po občinah/krajih;

AK 5: Oblikovanje posameznih REGIJSKIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (ITP-jev);

AK 6: Oblikovanje  turističnih paketov »What to discover? – Kaj odkriti?«, pripravljenih za trženje;

AK 7: Organizacijski, upravljavski in finančni načrt za učinkovito sodelovanje in povezanost vseh deležnikov v turizmu;

AK 8: Osveščanje in obveščanje;

AK 9: svetovanje in informacijska sopodpora pri izvedbi aktivnosti projekta.

 

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti