RA-SASA

Javni razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Savinja

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma (Zavod Savinja) na osnovi  27. člena Statuta zavoda

Razpisuje delovno mesto direktorja Zavoda Savinja

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije;
  • ima ustrezno izobrazbo VI. ali VII. stopnje;
  • ima najmanj 5 let delovnih izkušanj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih;
  • dobro pozna področja dejavnosti zavoda;
  • da aktivno obvlada en svetovni jezik;
  • predloži programske usmeritve oziroma program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Izbrani kandidat  bo imenovan za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Rok za vlaganje prijav je 9 dni od objave razpisa, s priporočeno poštno pošiljko.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na pošto oddana najkasneje z datumom 31. 3. 2022.

Kandidati vloge pošljejo na naslov:

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma

Foršt 51

3333 Ljubno ob Savinji

S pripisom » ne odpiraj- za svet zavoda«.

Kandidati  bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti