RA-SASA

Katere investicije bodo sofinancirane v sklopu B? – Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij.

V sklopu B: izgradnja in/ali obnova  nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15  nastanitvenih enot (sob/apartmajev)  kategorije vsaj 3*,

kampov in glampingov  kategorije vsaj 4*.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

 

Kdo se lahko prijavi na sklop B?

 • na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31.12.2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).
 • Na SKLOP B se med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim  deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
 • Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:

SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,

SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.  

Prijavitelj mora izpolnjevati splošne pogoje napisane v javnem razpisu. Več v javnem razpisu, poglavje 4.1.

Prijavitelj mora ustrezati posebnim pogojem:

 • Prijavitelj ima za operacijo nepremičnino v svoji lasti, v upravljanju ali v koncesiji s strani pristojnega organa, v dolgoročnem najemu s soglasjem lastnika, upravljalca ali koncesionarja za izvedbo gradbenih del ali pridobljeno stavbno pravico, slednje dvoje za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe, pri čemer pa to obdobje ne sme biti krajše od treh let za mala in srednje velika podjetja ter petih let za velika podjetja od zaključka operacije.
 • Prijavitelji na SKLOP B ne smejo biti velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
 • Prijavitelj se zaveže k ohranitvi obstoječih delovnih mest.

Katere pogoje mora izpolnjevati operacija?

 • Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj: 500.000 EUR.
 • Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis
 • Operacija / investicija se mora zaključiti najkasneje do 10.11.2023.
 • Nabavljena osnovna sredstva (ali poslovna enota v primeru, ko je to relevantno) morajo biti nova in nabavljena od poslovno ali zasebno nepovezanih oseb 12.
 • Upravičene turistične kapacitete so obstoječi nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategorizirane v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov) in novi nastanitveni obrati, ki bodo ob zaključku operacije vpisani v oba navedena sistema (z izjemo glampingov).
 • Operacije nad vrednostjo 500.000 eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program (DIIP);
 • Operacija mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevaje da:

mora biti gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku šestih (6) mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju in predloženo najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo ne prične izplačevati javnih sredstev in hkrati odstopi od pogodbe o sofinanciranju.

obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku treh (3) mesecev po zaključku projekta. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi.

 • Prijavitelj se zaveže, da bo kot rezultat operacije posloval tudi izven glavne zimske in letne sezone, vendar ne manj kot 9 mesecev.

Več v javnem razpisu , poglavje 4.3.

Vloga mora izkazati:

 • izgradnjo in/ali obnovo oz. širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge kategorije 4*),
 • kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto,
 • za izgradnjo ali obnovo oz. širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi, določeni s pogoji, navedenimi v opombah
 • pridobitev ekološkega znaka za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski  prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
 • energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
 • nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta,
 • nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.

Kateri so upravičeni stroški?

V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

 • Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture:

stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

 • Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:

stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.

 • Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev

nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

Davek na dodano vrednost NI upravičen strošek. Nakup rabljene opreme NI upravičen strošek. Strošek za pripravo vlog na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za sofinanciranje, ni upravičen strošek.

Intenzivnost pomoči

Je za pomoč za naložbe MSP določena:

do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in

do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za SKLOP B znaša 2.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.

Več podatkov v javnem razpisu .

 

Ana Marinčič, SPOT Svetovanje Savinjska

VIR: Povzeto iz Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Medmrežje: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/ (5.1.2022)

 

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti