RA-SASA

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu – »Usposabljam.se 2020«

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu (v nadaljevanju: usposabljanje). Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Usposabljanje v obliki dela na domu ni dovoljeno.

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, če tako odloči Zavod. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 vključenih oseb.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 90 ur mentorstva, praviloma 30 ur mesečno. V primeru 2-mesečnega usposabljanja mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva. Nedoseganje minimalno predpisanih ur mentorstva se šteje za vsebinsko kršitev. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na minimalno predpisano število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je izvajalec usposabljanja z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

Namen javnega razpisa: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Program usposabljanja je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin, kompetenc in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Program prispeva k spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb. Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.

Skrajni rok za oddajo ponudb na to javno povabilo je 30. 12. 2020 do 11.59 ure.

Dodatne informacije: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za javno povabilo na OS Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti